Algemene voorwaarden

Artikel 1. | Definities

Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden in deze algemene voorwaarden, de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.
1.ONVE: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Waarder, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 65876628.
2.Gebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van de overeenkomst gerechtigd is tot het gebruik van de webruimte.
3.Webruimte: het middels zijn e-mailadres en wachtwoord voor de gebruiker toegankelijke gedeelte van de website www.ONVE.nl.
4.Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie ONVE een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten en die één of meer van zijn werknemers middels de webruimte heeft uitleent of beoogt uit te lenen.
5.Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie ONVE een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten en die één of meer werknemers middels de webruimte heeft ingeleend of beoogt in te lenen.
6.Werknemer: de natuurlijke persoon als werknemer in dienst bij de ondernemer, die middels de webruimte is ingeleend door de inlener dan wel middels de webruimte door de uitlener op de webruimte wordt aangeboden.
7.Overeenkomst: iedere tussen ONVE en de inlener enerzijds en de uitlener anderzijds tot stand gekomen overeenkomst, waarmee ONVE zich voor onbepaalde tijd heeft verbonden tot het ten behoeve van de gebruikers beschikbaar stellen van de webruimte.
8.Content: alle gegevens, bestanden en overige materialen, door de gebruikers geplaatst en/of uitgewisseld op de webruimte, zoals de vraag naar en het aanbod van werknemers, vacatures ten aanzien van inlening, (chat)berichten, persoonsgegevens, certificaten, diploma’s, etc.
9.Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

Artikel 2. | Algemene bepalingen
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ONVE en iedere tot stand gekomen overeenkomst (abbonnementsvorm).
2.Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van de eventueel door de gebruiker gehanteerde voorwaarden van toepassing, welke laatste voorwaarden uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.
3.Indien en voor zover hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen ONVE en de gebruiker is overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
4.Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3. | Aanbod, registratie en totstandkoming van de overeenkomst
1.Elk aanbod van ONVE is vrijblijvend. ONVE is nimmer verplicht een registratieaanvraag van de in- of uitlener te aanvaarden. Uitsluitend de in- en uitlener die de dienstverlening van ONVE wilt aanwenden voor in- en uitlening van werknemers binnen Nederland, kan van de webruimte gebruik te maken.
2.Voor gebruik van de webruimte door de in- en uitlener is registratie op de webruimte vereist. Zij zijn gehouden alle bij de registratie gevraagde verplichte gegevens, volledig en naar waarheid te verstrekken. Bij de registratie stemt de in- c.q. uitlener in met de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden.
4.Het is de in- en uitlener niet toegestaan een registratie te doen op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon, tenzij hij daarvoor is gemachtigd. Indien de in- of uitlener de overeenkomst sluit namens een andere natuurlijke of rechtspersoon, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De in- of uitlener is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.
5.Nadat de registratieprocedure correct is uitgevoerd en aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden is voldaan, verkrijgt de in- c.q. uitlener middels het door hem opgegeven e-mailadres en door ONVE verstrekte wachtwoord toegang tot de webruimte. De overeenkomst geldt pas als gesloten op moment van ontvangst door de in- c.q. uitlener van een inschrijfbevestiging per e-mail afkomstig van ONVE.
6.Wijzigingen in gegevens die zich na registratie openbaren, dienen zo spoedig mogelijk aan ONVE te worden doorgegeven door aanpassing, door de in- c.q. uitlener, van zijn accountgegevens.
7.De in- c.q. uitlener is te allen tijde verplicht zijn wachtwoord geheim te houden. Indien hij zijn wachtwoord is vergeten, dient hij op de daartoe voorgeschreven wijze een nieuw wachtwoord aan te vragen.
8.De in- en uitlener draagt te allen tijde de verantwoordelijkheid van en de aansprakelijkheid voor de gedragingen van overige gebruikers die hij van de webruimte gebruik laat maken, waaronder de werknemers van de uitlener die hij, door het e- mailadres van de werknemer op te geven, van de webruimte gebruik laat maken. De uitlener is aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van zijn werknemers als bedoeld in de vorige zin.
9.Alle handelingen die op het account van de gebruiker worden verricht, worden, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, aan de geregistreerde gebruiker toegerekend. Indien de gebruiker bemerkt of vermoedt dat een derde onbevoegd van zijn account gebruik maakt, of dat een derde misbruik maakt van zijn account, dient gebruiker hiervan terstond mededeling te doen aan ONVE.

Artikel 4. | Kern van de overeenkomst en verplichtingen van gebruikers
1.Behoudens de beperkingen in deze algemene voorwaarden, zal ONVE tijdens de duur van de overeenkomst de webruimte ter beschikking stellen van de gebruiker.
2.De webruimte betreft een online platform welke bemiddelt bij de vraag naar en het aanbod van tijdelijke arbeid. Gebruikers kunnen middels de webruimte (branchegericht) personeel en (branchegerichte) projecten geavanceerd zoeken, werknemers uitwisselen en met elkaar een uitleenovereenkomst aangaan. ONVE factureert op basis van de verschillende abbonnementsvormen die op het platform vermeldt zijn. De urenregistratie geschiedt middels de webruimte en de uitlener is, op de daartoe voorgeschreven wijze, gehouden de voorwaarden met betrekking tot de uitleenovereenkomsten middels de webruimte te registreren. Deze voorwaarden omvatten ten minste: ◦de looptijd van de uitleenovereenkomst;
◦de opzegtermijn van de uitleenovereenkomst;
◦de termijn van eventuele verlenging van de uitleenovereenkomst in geval geen opzegging of beëindiging van rechtswege plaatsvindt;
◦het aantal overeengekomen arbeidsuren per week, al dan niet op basis van vaste uren;
◦het tussen de in- en uitlener overeengekomen uurtarief;
◦de dagen van de week waarop arbeid door de werknemer bij de inlener wordt verricht.
ONVE is nooit en tenimmer verantwoordelijk voor enig geschil tussen ondernemers en de vorm van inlener en uitlener.
Zo zal ONVE nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het eventueel niet nakomen van overeenkomsten tussen ondernemers die via www.onve.nl een overeenkomst zijn aangegaan.

3.De in- en uitlener zijn zelf verantwoordelijk voor de inachtneming en nakoming van de wettelijke, alsmede de contractuele verplichtingen uit cao’s en/of arbeidsovereenkomsten die van toepassing zijn op uitleenovereenkomsten, zoals, maar niet beperkt tot eventuele maximale perioden van uitlening en uitdrukkelijke instemming van de werknemer bij het aangaan van de uitleenovereenkomst. Voor de niet-nakoming van dergelijke verplichtingen door de gebruiker, draagt ONVE nimmer enige aansprakelijkheid. Gehele of gedeeltelijke nietigheid of vernietiging van de tussen in- en uitlener tot stand gekomen uitleenovereenkomst, is voor de in-uitlener nimmer een grond voor aanspraak op restitutie of kwijtschelding van door hem aan ONVE in het kader van de overeenkomst verschuldigde bedragen.
5.Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, kent de webruimte uitsluitend die functionaliteiten die uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld. Voor de afwezigheid van niet uitdrukkelijk in het aanbod vermelde functionaliteiten van de webruimte, draagt ONVE geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 5. | Registratie en opslaan van gewerkte uren en facturering
1.Om de door de werknemer gewerkte uren aan de inlener te factureren, dient de werknemer het aantal gewerkte uren middels zijn account op de webruimte op te slaan, tenzij de werknemer is uitgeleend op basis van een vooraf overeengekomen vast aantal uren, in welk geval de webruimte deze uren automatisch opslaat en de werknemer deze uren kan wijzigingen. Zowel in- als uitlener ontvangen langs elektronische weg een melding om de opgeslagen uren te bevestigen. Zolang geen bevestiging door beide partijen is ontvangen, ontvangt de partij die dit verzuimt elke twee dagen een herinneringsmail van ONVE om alsnog aan het verzoek tot bevestiging te voldoen.
2.In geval tussen partijen sprake is van betwisting ten aanzien van het aantal opgeslagen uren, komt de werknemer eenmalig de mogelijkheid toe de opgave gewijzigd op te slaan. Is na deze wijziging nog steeds sprake van betwisting van het aantal door de werknemer gewerkte uren, dan vindt desalniettemin facturering aan de inlener plaats en komt partijen uitsluitend de bevoegdheid tot verrekening toe aan de hand van navolgende urenregistraties.
3.ONVE kan nimmer worden betrokken bij de vaststelling en betwisting van de door de werknemer gewerkte uren; de bevestiging van deze uren door de in- en uitlener is voor ONVE bindend. Voor onjuistheden ter zake de facturering van deze uren draagt ONVE geen enkele aansprakelijkheid.
4.Op de voorlaatste dag van elke maand wordt de werknemer, voor zover dit nog niet is gebeurd, door ONVE per e-mail in kennis gesteld dat het aantal in die maand gewerkte uren dienen te worden opgeslagen. Laat de werknemer dit na dan volgt op de laatste dag van de maand opnieuw een herinneringsmail. Verzuimt de werknemer op die dag alsnog de gewerkte uren op te slaan, dan ontvangt de werknemer elke twee dagen een herinneringsmail totdat hij deze uren wel opslaat.
5.Facturen door de inlener aan de uitlener te voldoen worden buiten ONVE kort gesloten en valt door ONVE geen rechten aan te verlenen. Betaling van deze facturen door de inlener geschiedt rechtstreeks aan de uitlener. In geval geen andere betalingstermijn is overeengekomen, bedraagt de standaard betalingstermijn op deze facturen 30 dagen na factuurdatum. ONVE kan - behoudens de geautomatiseerde voorziening op de webruimte dat de inlener door de uitlener na verstrijken van de betalingstermijn kan worden aangemaand - nimmer worden betrokken bij geschillen ten aanzien van betalingsverzuim van de inlener of welk enig ander geschil tussen in- en uitlener dan ook, en draagt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 6. | Vergoedingen voor gebruik van de webruimte
1.De ondernemer zijn voor het gebruik van de webruimte een maandelijks bedrag verschuldigd aan ONVE, afhankelijk van de gekozen abbonnementsvorm.
2.Deze kosten worden vooraf in rekening gebracht en zonder opzegging zal tot 10 dagen voor het verlopen van het abbonnement via een automatische incasso verlengt worden met 1 maand.
3.De betalingen als bedoeld in dit artikel dienen te geschieden middels iDeal dan wel overboeking.
5.Betalingen middels overboekingen of IDeal dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door ONVE voorgeschreven wijze.
7.De facturen met betrekking tot de betalingen als bedoeld in dit artikel, worden langs elektronische weg aan de uitlener ter beschikking gesteld, zowel per e-mail als middels zijn account op de webruimte.
8.Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de in- en uitlener van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de in-en uitlener intreedt, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. Bij betalingsverzuim van de uitlener is ONVE gerechtigd het account van de uitlener te blokkeren, doch zal ONVE hiertoe niet eerder overgaan dan nadat de uitlener op die mogelijke gevolgen is gewezen en niet binnen de daartoe door ONVE gestelde termijn alsnog tot betaling is overgegaan.
9.Alle redelijke kosten, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de in- en uitlener verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

Artikel 7. | Plaatsen en gebruik van content op de webruimte
1.De gebruiker die (persoons)gegevens van zijn werknemers middels de webruimte openbaart, staat ervoor in dat hij daartoe gerechtigd is en ter zake met uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende instemming van de werknemer handelt. De uitlener verklaart tevens dat inleners beoordelingen over zijn werknemer op de webruimte kunnen openbaren waarbij de uitlener ONVE vrijwaart van alle aanspraken van de werknemer in verband de privacygevoeligheid van deze gegevens. Voorts stemmen de in- en uitlener ermee in dat zij elkaar kunnen beoordelen.
2.De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor controle op onder meer kwaliteit, kwantiteit en veiligheid van de op de webruimte door medegebruikers geplaatste content en dat deze content vrij is van virussen of andere bestanddelen die schade aan de soft- of hardware van de gebruiker kunnen aanrichten.
3.ONVE is niet in staat de identiteit van andere gebruikers vast te stellen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inachtneming van de hierbij vereiste zorgvuldigheid.
4.De gebruiker staat er voor in dat hij volledig rechthebbende is ten aanzien van de content die hij middels de webruimte openbaart, uploadt, beheert en gebruikt en voorts dat hij volledig gerechtigd en bevoegd is om de content op de webruimte te (doen) publiceren, bewaren, uploaden en gebruiken. Bij de geringste twijfel aan de rechtmatigheid van de te plaatsen content, dient de gebruiker daarvan af te zien.
5.Voor de inhoud van door gebruikers middels de webruimte geopenbaarde content draagt ONVE geen enkele aansprakelijkheid. De gebruiker die die content heeft geopenbaard of doen openbaren, vrijwaart ONVE ter zake van alle aanspraken van derden.
6.De gebruiker zal geen misbruik maken van de diensten van ONVE en zich onthouden van het (doen) verspreiden van verboden en/of onrechtmatige content.
7.De gebruiker staat ervoor in dat de door hem middels de webruimte geplaatste content geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. De gebruiker vrijwaart ONVE van alle aanspraken van derden ter zake.
8.ONVE is te allen tijde gerechtigd, indien hij daarvoor gegronde redenen acht te hebben, de door de gebruiker op de webruimte geplaatste content te verwijderen zonder dat ONVE op enigerlei wijze aansprakelijk is jegens de gebruiker of derden als gevolg van een dergelijke verwijdering.

Artikel 8. | Vraag naar en aanbod van werknemers
1.Het aanbod van vacatures en werknemers dient zodanig te worden omschreven dat overige gebruikers zich een goed oordeel kunnen vormen over de inhoud daarvan. Alle middels de webruimte gevraagde gegevens dienen juist en zo volledig mogelijk door de gebruiker te worden opgegeven. Het is niet toegestaan content op de webruimte te plaatsen die niet in enige relevante mate betrekking heeft op de vraag naar en het aanbod van werknemers.
2.Middels de webruimte geplaatste gegevens zijn, behoudens het bepaalde in het volgende lid, en afhankelijk van de door de betreffende gebruiker gehanteerde instellingen, voor iedere medegebruiker vindbaar. De gebruiker die vacatures of werknemersgegevens plaatst, kan aangeven of die gegevens uitsluitend vindbaar dienen te zijn voor medegebruikers die op basis van de door hun opgeslagen content, en volgens het algoritme van de webruimte, matchen met de matchcriteria van deze medegebruikers, dan wel dat die gegevens voor elke medegebruiker vindbaar zijn.
3.Gebruikers kunnen, op de daartoe voorgeschreven wijze, onderling een arbeidspool middels de webruimte aanmaken en beheren. Het aanbod van vacatures en werknemers is dan volledig zichtbaar voor bij die arbeidspool aangemelde gebruikers.
4.De uitlener is verantwoordelijk voor de registratie bij de Kamer van Koophandel, welke registratie hem volgens de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs de bevoegdheid geeft zijn werknemers uit te lenen. De inlener is verantwoordelijk voor het controleren of de uitlener waarmee hij een uitleenovereenkomst aangaat, aan deze registratieverplichting heeft voldaan. Elke aansprakelijkheid van ONVE in verband met het ontbreken of de ongeldigheid van een dergelijke registratie, is uitgesloten.

Artikel 9. | Opschorting en ontbinding
1.Een inbreuk op het bepaalde in deze algemene voorwaarden geeft ONVE het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de inbreuk op grond van de geringe betekenis daarvan, ontbinding van de overeenkomst niet rechtvaardigt.
2.Indien de in- c.q. uitlener in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin hij anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is ONVE gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3.Voorts is ONVE gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
4.Nimmer wordt door de gebruiker aanspraak gemaakt op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door ONVE op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
5.Tenzij dit hem niet kan worden toegerekend, komt alle door ONVE in verband met de opschorting of ontbinding van de overeenkomst geleden schade, voor rekening van de gebruiker.
6.Indien ONVE de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de gebruiker terstond opeisbaar.

Artikel 10. | Misbruik
1.Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt niet-limitatief verstaan, het ten aanzien van de webruimte of servers van ONVE of derden opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten en het op enigerlei andere wijze inbreuk maken op de software of systemen van ONVE of derden.
2.Het is de gebruiker verboden de webruimte te gebruiken voor onrechtmatige handelingen, voor handelingen die in strijd zijn met de algemeen geldende normen en voor het plegen van strafbare feiten. Hieronder wordt o.a. begrepen het inbreuk maken op enige (intellectuele) eigendomsrechten van ONVE of derden, het verspreiden van geheime of vertrouwelijke informatie, de onbetamelijke, onrechtmatige of strafbare verspreiding van onder andere teksten, beeldmateriaal, waaronder racistische uitingen, pornografie, crimineel dataverkeer en onrechtmatige inbreuken op de systemen waarvan de dienstverlening van ONVE afhankelijk is, waaronder het verspreiden van virussen, wormen et cetera. Het is de gebruiker voorts verboden bedreigende en intimiderende uitingen middels de webruimte te verspreiden.
3.Van illegale en/of op de rechten van medegebruikers of derden inbreukmakende content, beledigende inhoud en ander als misbruik te kwalificeren gedrag, kunnen gebruikers een klacht indienen bij ONVE. Indien ONVE een klacht gegrond acht, is hij gerechtigd de betreffende content geheel of gedeeltelijk te verwijderen en voor zover de wet dat toelaat, de persoonsgegevens van de betrokkene door te geven aan de bevoegde autoriteiten.

Artikel 11. | Aansprakelijkheid en vrijwaring
1.Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van OVNE, is elke aansprakelijkheid van ONVE voor schade geleden in verband met het gebruik van de webruimte uitgesloten. In het bijzonder is ONVE niet aansprakelijk voor de gevallen als bedoeld in de volgende leden en het overige van deze algemene voorwaarden.
2.ONVE reguleert de communicatie tussen gebruikers niet inhoudelijk en is namens gebruikers op geen enige wijze contactpersoon. ONVE heeft geen controle over, en is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de door gebruikers geopenbaarde content en tussen de gebruikers verzonden berichten. OVNE heeft geen invloed op, en is geen partij bij (uitleen)overeenkomsten die gebruikers onderling sluiten. Bij (geschillen omtrent) de afwikkeling en uitvoering van de tussen de gebruikers onderling gesloten (uitleen)overeenkomsten kan ONVE op geen enkele wijze worden betrokken en draagt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. Voorts is ONVE, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijnerzijds, nimmer aansprakelijk voor het niet of gebrekkig afleveren van langs elektronische weg door ONVE verstuurde of te versturen berichten, waaronder mede begrepen de facturen die de inlener aan de uitlener dient te voldoen, al dan niet als gevolg van aflevering in de spambox van de gebruiker.
3.Gebruikers bepalen welke content op de webruimte worden geplaatst. ONVE is niet gehouden zich er van te vergewissen of de door de gebruikers op de webruimte geplaatste content onrechtmatig of misleidend is. ONVE aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de webruimte opgeslagen of uitgewisselde content. De gebruiker vrijwaart ONVE van alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de gebruiker middels de webruimte opgeslagen en/of uitgewisselde content onrechtmatig is.
4.ONVE is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van e-mailadressen en wachtwoorden op de webruimte.
5.ONVE spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de webruimte en de services te optimaliseren. Echter kan ONVE niet garanderen dat de voorzieningen op de webruimte onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen op de webruimte probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van ONVE ter zake is uitgesloten.
6.ONVE is te allen tijde bevoegd de webruimte of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de webruimte of de servers van ONVE of derden. Alle aansprakelijkheid van ONVE als gevolg van ontoegankelijkheid of verminderde toegankelijkheid van de webruimte of onderdelen daarvan is uitgesloten.
7.ONVE is niet aansprakelijk voor programmeerfouten op de webruimte. Voorts is ONVE niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van de webruimte of servers van OVNE of derden schade aanrichten aan de hard- of software van de gebruiker.
8.Indien de webruimte verwijzingen bevat, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, naar websites van derden, is ONVE nimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.
9.ONVE spant zich naar alle redelijkheid in de webruimte en zijn systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. ONVE is echter nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de gebruiker door derden, alsmede voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van door de gebruiker middels de webruimte opgeslagen content.
10.De gebruiker is jegens ONVE aansprakelijk voor schade die door hem is veroorzaakt als gevolg van het, middels de systemen van ONVE, verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke werking van de webruimte of onderdelen daarvan beïnvloeden.
11.Voor zover er, ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, enige aansprakelijkheid op ONVE jegens de in- c.q. uitlener rust, is deze aansprakelijkheid te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door de uitlener aan ONVE betaalde vergoedingen (excl. btw) waaruit de aansprakelijkheid van ONVE is voortgevloeid.
12.ONVE is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, geleden verlies, schade als gevolg van bedrijfstagnatie, overige gevolgschade, verlies van content en immateriële schade, verband houdend met het gebruik van de webruimte en de overige uitvoering van de overeenkomst door ONVE.
13.Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de in- c.q. uitlener direct na het ontstaan of het (mogelijkerwijs kunnen) ontdekken van de schade daarvan schriftelijk mededeling doet aan ONVE. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt indien de in- c.q. uitlener ter zake niet binnen bekwame tijd bij ONVE reclameert, welke termijn in ieder geval verloopt na 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
14.Indien en voor zover de gebruiker inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart de gebruiker ONVE van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden. De gebruiker vrijwaart ONVE eveneens van alle overige aanspraken van derden in verband met het gebruik van de door ONVE aangeboden diensten. Voorts vrijwaart de gebruiker ONVE van alle aanspraken van medegebruikers in enig verband met de uitvoering van de overeenkomst door ONVE, onder meer ten aanzien van eventuele aanspraken van de uitlener of werknemer op inleners in verband met de stelling dat de inlener onvoldoende waarborgen biedt tegen, in verband met de uitlening, ten aanzien van de werknemer berokkende schade waarvoor de inlener wettelijk aansprakelijk is. De risico’s die met de in- en uitlening gepaard gaan, komen uitsluitend voor rekening van de betreffende gebruikers, waaronder mede begrepen zaakschade met betrekking tot de door de uitlener aan de werknemer beschikbaar gestelde en in verband met de uitlening gebruikte leaseauto.

Artikel 12. | Intellectuele eigendom van ONVE

Alle databank-, auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de software, de domeinnaam van ONVE, de webruimte en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de vormgeving, werking, beelden en geluiden, behoren toe aan ONVE dan wel zijn licentiegevers. Het is de gebruiker verboden dit materiaal te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren of voor andere doeleinden aan te wenden dan welke uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 13. | Slotbepalingen
1.Op elke overeenkomst tussen ONVE en de gebruiker en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.Alvorens een beroep te doen op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3.Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van ONVE wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.